ผู้บริหาร

นายสุพจน์ พลการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0811882598

นายสัญญา ทองอร่าม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0892898948

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง กำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  24 พฤศจิกายน 2566         189      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
  15 พฤศจิกายน 2566         599      0
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ /การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม ตาม QR ที่แนบ หรือโทร สายด่วน 1567 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
  6 พฤศจิกายน 2566         624      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  26 ตุลาคม 2566         610      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ผลการประเะมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานสาธารณะ ของ อบต.ประจำปีงบประมาณ 2566
  19 ตุลาคม 2566         608      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนครั้งของการลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
  18 ตุลาคม 2566         608      0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ จุดสำนักสงฆ์
  23 พฤศจิกายน 2566         295      0
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3
  8 พฤศจิกายน 2566         600      0
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
  2 พฤศจิกายน 2566         599      0
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗
  16 ตุลาคม 2566         608      0
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566
  9 ตุลาคม 2566         605      0
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566
  9 ตุลาคม 2566         622      0

ข่าวกิจกรรม

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

334 ม.3 ต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

เบอร์โทรศัพท์:

0-7535-5787

เบอร์โทรสาร:

0-7535-5787

ติดต่อ - สอบถาม