ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564)
  12 ตุลาคม 2564         6      0
ประกาศเรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
  12 ตุลาคม 2564         1      0
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  6 ตุลาคม 2564         20      0
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  6 ตุลาคม 2564         23      0
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าร่วมประชุม "กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต." แก่ผู้คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom
  5 ตุลาคม 2564         43      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  30 กันยายน 2564         9      0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สขร.1
  7 ตุลาคม 2564         27      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ 138-04 สายน้ำนิ่ง-ทะเลสองสองห้อง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลองซา ตำบลบ้านนิคม ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร
  14 กันยายน 2564         19      0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.138-03 สายเหนือคลองซา (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลองซา ตำบลบ้านนิคม ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจ
  14 กันยายน 2564         21      0
ประกาศ ราคากลางงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๓๘-๐๔ สายน้ำนิ่ง - ทะเลสองห้อง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านเหนือคลองซา ตำบลบ้านนิคม ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตาราง
  3 กันยายน 2564         32      0
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3 กันยายน 2564         21      0
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  24 สิงหาคม 2564         54      0

ข่าวกิจกรรม

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

334 ม.3 ต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

เบอร์โทรศัพท์:

0-7535-5787

เบอร์โทรสาร:

0-7535-5787

ติดต่อ - สอบถาม