สำหรับผู้ดูแลระบบ
ส่วนบริหารงานจัดการข้อมูลเว็บไซต์
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

   คณะผู้บริหาร

นายสุพจน์ พลการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนิคม
08-1188-2598
นางนวลอนงค์ มาลากาญจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนิคม
08-7272-2513
นางสุคนธ์ เภรีกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
08-1087-9565
นายพัชรวัชร หนูนาค
เลขานุการนายก
08-4387-8238