สำหรับผู้ดูแลระบบ
ส่วนบริหารงานจัดการข้อมูลเว็บไซต์
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

  ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
  
  ที่อยู่ ข้อความ
  
  

   สภาพทางเศรษฐกิจ

ชุมชนและพื้นที่

1. การรวมกลุ่มของประชาชน

 

                มีกลุ่มองค์กรประชาชน รวม 44 กลุ่ม แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

                     - กลุ่มอาชีพ                                          จำนวน                   26            กลุ่ม

                    - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                   จำนวน                   10            กลุ่ม

                    - กลุ่มอื่น ๆ                                             จำนวน                     8           กลุ่ม

 

            2. จุดเด่นของพื้นที่ตำบลบ้านนิคม มีลักษณะพื้นที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์


ข้อมูลอื่นๆ