สำหรับผู้ดูแลระบบ
ส่วนบริหารงานจัดการข้อมูลเว็บไซต์
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

   สมาชิกสภา อบต.

นายวุฒิ รักษาสังข์
ประธานสภา
นายประทีป แสงแป้น
รองประธานสภาฯ
นายสัญญา ทองอร่าม
เลขานุการสภาฯ
นายวุฒิ รักษาสังข์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายพีรพงศ์ เอียดทวน
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายสัญภพ ช่วยอินทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายถาวร มณีสิงห์
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายปราโมทย์ ดีพร้อม
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นางวันดี พงค์พิพัฒน์
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายกำพล จุลจงกล
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นางสาวพรินันท์ บุญเชิด
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายสมหมาย บุญช่วยแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายสมพงษ์ ศรีชัง
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายประทีป แสงแป้น
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นางสาวอัมพิกา เกตุแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายปัญญา คุณศิริ
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายสมชาย บุญพาฤทธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายประคอง อินทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นางสาวพรเพ็ญ พงค์พิพัฒน์
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายเจริญชัย จิตรนารี
ส.อบต. หมู่ที่ 9
นางเตือนตา รัตนคช
ส.อบต. หมู่ที่ 9
นายลิปปกรณ์ ศริริมร
ส.อบต. หมู่ที่ 10
นายประยุทธ์ สุขนิตย์
ส.อบต. หมู่ที่ 10
ว่าง
ส.อบต. หมู่ที่ 11
ว่าง
ส.อบต. หมู่ที่ 11
นายก่อเสม ธานมาศ
ส.อบต. หมู่ที่ 12
นางสาวพรทิพย์ ปานมา
ส.อบต. หมู่ที่ 12
นายวิโรจน์ สังข์ทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 13
นายสมมุ่ง สุขอนันต์
ส.อบต. หมู่ที่ 13