สำหรับผู้ดูแลระบบ
ส่วนบริหารงานจัดการข้อมูลเว็บไซต์
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

   กองคลัง

นางจรรยา ยอดพิจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวภัทรา สัตถาพร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวอนุสา พละคช
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
นางสาวจิราพรรณ ไชยพัฒน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางอุไรวรรณ โลดโพธิ์ศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรัชนี เพ็ชรสงฆ์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวมนทิรา สุขเกษม
ผช. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายสุทัย ทองฉ่ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนวรัตน์ พลการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง