สำหรับผู้ดูแลระบบ
ส่วนบริหารงานจัดการข้อมูลเว็บไซต์
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอรพิน อินทวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพรทิพา ลัคนาวิวัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางอำภรณ์ พลูทรัพย์
ครู คศ.๑
นางต่อหยี่บ๊ะ สังกะหนู
ครู คศ.๑
นางสาววารีรัตน์ ศิริมร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางเครือวัลย์ ฤทธาภิรมย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวนุสรา นวลศรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางมุกดา ณ ระนอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวลภัสรดา พรหมมา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวดวงใจ ไพรสนธิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)