สำหรับผู้ดูแลระบบ
ส่วนบริหารงานจัดการข้อมูลเว็บไซต์
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

  ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
  
  ที่อยู่ ข้อความ
  
  

   การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

 

             - มีถนนสายบ้านควนเมา – บ้านควนเคี่ยม เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับตำบลวังหินและตำบลบ้านลำนาว ตัดผ่านพื้นที่หมู่ที่ 4 , 5 และ10 ตำบลบ้านนิคม

             - มีถนนสายลาดยางสายแนวเจ็ด – บ้านบางจันสีเชื่อมกับถนนบ่อล้อ-ลำทับ เป็นถนนที่ใช้ติดต่อระหว่างอำเภอบางขันกับตำบลบ้านนิคม

             - มีถนนสายไสยาสน์ – ป่าแต้ว เชื่อมกับถนนบ่อล้อ-ลำทับ เป็นถนนที่ใช้ติดต่อกับตำบลข้างเคียงและศูนย์ราชการอื่น ๆ อีกทางหนึ่ง

             -  มีถนนสายลาดยางสายบ้านคลองใหญ่ – ไสถั่ว – สมสรร – บ้านนิคมสายสอง เป็นถนนเชื่อมติดต่อกับตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

             - มีถนนสายลาดยางเพชรเกษม (ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง)-บ้านเคี่ยมงาม เชื่อมระหว่างอำเภอบางขันกับจังหวัดตรัง ผ่านพื้นที่หมู่ที่ 1 , 7 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน

             นอกจากนี้ยังมีถนนภายในหมู่บ้านที่ใช้เชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง ซึ่งเป็นถนนลูกรัง ถนนหินผุและหินคลุก

 

แหล่งน้ำ

     แม่น้ำไหล ห้วย และลำคลอง ที่ไหลผ่านตำบลบ้านนิคม ประกอบไปด้วย

หมู่ที่ 1   แม่น้ำตรัง

              ห้วยลึก

              คลองซา

หมู่ที่ 3   คลองบางคาน

              คลองบางปุด

              คลองลำตัง

หมู่ที่ 4   ห้วยสวนเรียน

              ห้วยหานเตา

              คลองบางปุด

หมู่ที่ 5   ห้วยบางตาแหก

              คลองลำตัง

              คลองบางปุด

หมู่ที่ 6   ห้วยต้นงิ้ว

หมู่ที่7    คลองซา

หมู่ที่ 8   ห้วยขี้เหล็ก

             ห้วยบ้านตาน้อม

ห้วยหน้าควน

ห้วยช่องสีคำ

หมู่ที่ 9  ห้วยอวด

ห้วยบางหิน

ห้วยปรง

ห้วยขี้นาก

คลองลำตัง

           หมู่ที่ 10 ห้วยต้นงิ้ว

                        ห้วยแนว 8-9

           หมู่ที่ 11 ห้วยช่องไทร-ป่าแต้ว

                        ห้วยช่องสีคำ-ห้วยขี้เหล็ก

                        ห้วยวัดควนหัวไทร-ปากลา

           หมู่ที่ 12 ห้วยขี้นาก

                        ห้วยบางหิน

            หมู่ที่ 13 แม่น้ำตรัง

                         ห้วยรงค์

                         คลองลำตัง

 

ฝายน้ำล้น

                     ตำบลบ้านนิคม มีฝายน้ำล้นจำนวน 5 แห่ง ที่บริเวณแหล่งน้ำต่างในหมู่บ้าน ดังนี้

             หมู่ที่ 1                                  1             แห่ง       ที่ คลองซา

             หมู่ที่ 3                                  1             แห่ง       ที่ คลองบางคาน

             รอยต่อหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8             1              แห่ง        ที่ สระน้ำหลังโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน

             รอยต่อหมู่ที่ 6,หมู่ที่ 10           1              แห่ง        ที่ ห้วยต้นงิ้ว

            หมู่ที่ 7                                   1              แห่ง        ที่ สวนลุงเลน

สระน้ำ

           หมู่ที่ 1   จำนวน                   2             แห่ง

           หมู่ที่ 2   จำนวน                   2              แห่ง

           หมู่ที่ 3   จำนวน                   7              แห่ง

           หมู่ที่ 4   จำนวน                   1              แห่ง

           หมู่ที่ 5   จำนวน                   1              แห่ง

           หมู่ที่ 7   จำนวน                   4              แห่ง

           หมู่ที่ 8   จำนวน                   4              แห่ง

           หมู่ที่ 9   จำนวน                   2              แห่ง

           หมู่ที่ 10 จำนวน                   4              แห่ง

            หมู่ที่ 11 จำนวน                  1              แห่ง

            หมู่ที่ 12 จำนวน                  3              แห่ง

            หมู่ที่ 13 จำนวน                  1              แห่ง

            บ่อบาดาลโยก       จำนวน   6              แห่ง

            บ่อน้ำตื้น               จำนวน   22           แห่ง

            ประปาชนบท       จำนวน    15           แห่ง

 

การไฟฟ้า

           ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ มากกว่าร้อยละ 90 ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ส่วนใหญ่จะเป็นครัวเรือนที่ตั้งอยู่ในสวน ซึ่งหากไกลจากบ้านคนอื่น

 

การสื่อสารและโทรคมนาคม

           1. ที่ทำการไปรษณีย์สาขา                  จำนวน                     1           แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 4

           2. โทรศัพท์สาธารณะ                        จำนวน                   19           แห่ง