สำหรับผู้ดูแลระบบ
ส่วนบริหารงานจัดการข้อมูลเว็บไซต์
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

  ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
  
  ที่อยู่ ข้อความ
  
  

   สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

ชุมชนและพื้นที่

                                1. การรวมกลุ่มของประชาชน

                                มีกลุ่มองค์กรประชาชน รวม 44 กลุ่ม แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

                                                - กลุ่มอาชีพ                                          จำนวน                   26           กลุ่ม

                                                - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต           จำนวน                   10           กลุ่ม

                                                - กลุ่มอื่น ๆ                                          จำนวน                     8      กลุ่ม

                                2. จุดเด่นของพื้นที่ตำบลบ้านนิคม มีลักษณะพื้นที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

 

การศึกษา

          ด้านการศึกษาตำบลบ้านนิคม มีสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล ได้แก่

          1. โรงเรียน 4โรง ได้แก่

                   - โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนิคม เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                   - โรงเรียนบ้านเขาวง          ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนิคม เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา

                   - โรงเรียนบ้านนาตำเสา    ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนิคม เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา

                   - โรงเรียนสมสรร               ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนิคม เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          2. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านนิคม เปิดสอนการศึกษาแบบการศึกษาทางไกลของการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

           3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ได้แก

                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาวง        หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านนิคม

                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหัวไทร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนิคม

                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตำเสา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนิคม

​          4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง

          5. ศูนย์ข้อมูลระดับตำบล คือ

                   - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านนิคม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3

 

ศาสนา ศิลปะประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

 

        การนับถือศาสนาของประชาชนตำบลบ้านนิคม มีการนับถือศาสนา ดังนี้

               - นับถือศาสนาพุทธ มากกว่าร้อยละ 80 รองลงมาศาสนาอิสลาม และคริสต์

               มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา ได้แก่

                     - วัดควนหัวไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

                     - สำนักสงฆ์วิปัสสนากัมฐานนิคมภาวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนิคม 

                     - มัสยิดดารู้ลฮูดาห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

                     - ศาลเจ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

              สำหรับภาษาของประชาชนในตำบลบ้านนิคมใช้ภาษาพื้นเมืองคือ ภาษาใต้ในการสื่อสาร และประชาชนได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆไว้ให้บุตรหลานได้สืบสาน ดังต่อไปนี้

                     - ประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่

                     - ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

                     - ประเพณีสงกรานต์

         - ประเพณีตักบาตรขึ้นบ้านใหม่

         - ประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ

         - ประเพณีเข้าสุนัสของพี่น้องไทยมุสลิม

            นอกจากนั้นตำบลบ้านนิคมยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   คือ    จุดชมวิวบ้านช่องเหรียง   ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 10   ตำบลบ้านนิคม   อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช และดูงานของกลุ่มปุ๋ยหมักของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านนิคม

 

ด้านสาธารณสุข

 

            ด้านการสาธารณสุข ตำบลบ้านนิคมมีสถานีอนามัย  1 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมสรร  (สถานีอนามัยบ้านสมสรรเดิม)  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  3 ตำบลบ้านนิคม ได้ให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสาธารสุขและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หากประชาชนเจ็บไข้หนัก ๆ จะไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ คือ โรงพยาบาลบางขัน นอกจากนี้ยังมี ศูนย์ ศสมช. จำนวน 11 แห่ง   มีสมาชิกอาสาสมัครฯ จำนวน   186   คน

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

             ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตำบลบ้านนิคมมีป้อมยามตำรวจ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนิคม ในการดูแลพี่น้องประชาชน และมีสมาชิก  อปพร. ตำบลบ้านนิคม  จำนวนประมาณ  105    กว่าคน ในการประสานงานดูแลซึ่งกันและกัน

 

 


ข้อมูลอื่นๆ