ข่าวกิจกรรม

โครงการสนับสนุนกิจกรรมโเรียนจิตแจ่มใสวัยเกษียน


  30 กันยายน 2563 , น. ,    อ่าน :   760   ครั้ง

องค์การ่บริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมผู้สูงอายุเพื่่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิด ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563