ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าร่วมประชุม "กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต." แก่ผู้คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom


  5 ตุลาคม 2564 , น. ,    อ่าน :   43   ครั้ง

                           ด้วยสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข "กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

 

                          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง        ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting หมายเลข Meeting ID : 474  483 0072 และ Passcode : 555555 ในการเข้าร่วมการประชุม

 

กำหนดการประชุม

 

การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting                                                                                             

 

08.30 - 09.00 น.     เข้าสู่ห้องประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting และเตรียมความพร้อมในการใช้งานโปรแกรม

09.00 - 09.45 น.     ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวเปิดการประชุม

09.45 - 11.30 น.     รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

                - ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง คุณสมบัติและการสมัคร

                    กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง

                - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง / แนวทางการหาเสียงและข้อห้ามต่าง ๆ

11.30 - 12.00 น.     ตอบข้อซักถาม ประเด็นปัญหา ข้อสงสัย

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

                               ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ได้จัดเตรียมสถานที่ในการถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom  Meeting  เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าประชุมแก่ผู้คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  หรือสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามสถานที่ที่สะดวกและเหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทร 075-355787 หรือ นายสัญญา ทองอร่าม  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทร 089-289-8948

ลิงค์เข้าห้องประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting : https://zoom.us/join

Meeting ID : 474  483 0072

Passcode  : 555555

 

              

***ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดคู่มือสมานฉันท์ อบต. ด้วย QR CODE

หรือ https://me-qr.com/mobile/pdf/1075677

เว็ปไซต์ กกต.นครศรีธรรมราช https://www.ect.go.th/nakhonsithammarat 

และ Facebook : สนง.กกต.จว. นครศรีธรรมราช