สำหรับผู้ดูแลระบบ
ส่วนบริหารงานจัดการข้อมูลเว็บไซต์
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

   กองช่าง

นายสมศักดิ์ ทรัพยาสาร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมศักดิ์ ศรีโภคา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานประปา
นายสมชาย ไชยณรงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชาติชาย บุญเชิด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางสาวอังศิยาพร แสงเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจาบรร คงกำไร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชัยวัฒน์ แคดำ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายศักดิ์ชาย เกตุแก้ว
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายภูเบศ บุญเชิด
คนงาน