ประวัติและความเป็นมา

 ตำบลบ้านนิคม ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลวังหินและได้แยกการปกครองออกมาเป็นตำบลบ้านนิคม   เมื่อปี พ.ศ.2530 โดยมีระยะทางห่างจากตัวอำเภอบางขันประมาณ 13 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 90 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   ซึ่งมักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากที่สูงลงมาท่วมขังในลุ่มเป็นประจำทุกปี สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตร โดยเฉพาะการทำสวนยางพาราและการเลี้ยงสัตว์ มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ที่ 334 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช