รายการข้อมูล ITA ปี 2565

1. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
          ข้อมูลพื้นฐาน
          ข่าวประชาสัมพันธ์
          การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
               Q&A
               Social Network

 

2. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
          แผนการดำเนินงาน
          การปฏิบัติงาน
          การให้บริการ
               E- Service

 

3. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
          แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

4. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

5. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
          การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

6. ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
          เจตจำนงสุตจริตของผู้บริหาร
          การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

7. ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
          มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน