คณะผู้บริหาร

นายสุพจน์ พลการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0811882598
นางนวลอนงค์ มาลากาญจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0872722513
นายสรรเสริญ แย้มอิ่ม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0856911905
นายประทีป แสงแป้น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0803500947