สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาววรรณดี สุวรรณภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายอนุเชตร์ ไชยศร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวกนิษฐา พรหมจันทร์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวนุชนารถ รัตนคช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจิราศักดิ์ เกื้อเสนาะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางเบญจมาศ เพชรประพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สิบเอกปิยะ เลขามาศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวศิริภรณ์ ช่วยอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิจิตรา ศรีษะภูมิ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายพีระพัฒน์ เอียดทวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นายศักดิ์ชัย สุขคุ้ม
ภารโรง
นางพุฒชาต จันทวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจุฑาภรณ์ บริพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวธนวรรณ์ษรณ์ พลฤทธิ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายอนุวัฒน์ นกเพ็ชร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายสงวน สุขเกษม
พนักงานขับรถยนต์
นายนพรัตน์ สมจริง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน