กองคลัง

นางจรรยา ยอดพิจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพัชราภรณ์ ไพลดำ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวภัทรา สัตถาพร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
นางสาวจิราพรรณ ไชยพัฒน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางอุไรวรรณ โลดโพธิ์ศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวมนทิรา สุขเกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายสุทัย ทองฉ่ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนวรัตน์ พลการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง