การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน


การคมนาคมขนส่ง

- มีถนนสายบ้านควนเมา – บ้านควนเคี่ยม เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับตำบลวังหินและตำบลบ้านลำนาว ตัดผ่านพื้นที่หมู่ที่ 4,5 และ10 ตำบลบ้านนิคม

- มีถนนสายลาดยางสายแนวเจ็ด – บ้านบางจันสีเชื่อมกับถนนบ่อล้อ-ลำทับ เป็นถนนที่ใช้ติดต่อระหว่างอำเภอบางขันกับตำบลบ้านนิคม

- มีถนนสายไสยาสน์ – ป่าแต้ว เชื่อมกับถนนบ่อล้อ-ลำทับ เป็นถนนที่ใช้ติดต่อกับตำบลข้างเคียงและศูนย์ราชการอื่น ๆ อีกทางหนึ่ง

-  มีถนนสายลาดยางสายบ้านคลองใหญ่ – ไสถั่ว – สมสรร – บ้านนิคมสายสอง เป็นถนนเชื่อมติดต่อกับตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

- มีถนนสายลาดยางเพชรเกษม (ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง) - บ้านเคี่ยมงาม เชื่อมระหว่างอำเภอบางขันกับจังหวัดตรัง ผ่านพื้นที่หมู่ที่ 1, 7 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน   นอกจากนี้ยังมีถนนภายในหมู่บ้านที่ใช้เชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง ซึ่งเป็นถนนลูกรัง ถนนหินผุและหินคลุก

 

การไฟฟ้า

   ตำบลบ้านนิคมมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

 

                             การประปา

   ครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ร้อยละ 87

 

                           โทรศัพท์

  การติดต่อสื่อสารของประชาชนในตำบลบ้านนิคม มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ มากกว่าร้อยละ 92 และมีการใช้อินเตอร์เน็ตในครัวเรือนมากกว่า ร้อยละ 60

 

                            ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ปัจจุบันตำบลบ้านนิคมไม่มีไปรษณีย์  ประชาชนในเขตพื้นที่ใช้บริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจำอำเภอบางขัน  ซึ่งมี  จำนวน  1  แห่ง ซึ่ง ให้บริการ เวลา  08.30 –  16.30 น.