สภาพทั่วไป

ข้อมูลสภาพทั่วไป


             1.1 ที่ตั้ง

                   ตำบลบ้านนิคม ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลวังหินและได้แยกการปกครองออกมาเป็นตำบลบ้านนิคม   เมื่อปี พ.ศ.2530 โดยมีระยะทางห่างจากตัวอำเภอบางขันประมาณ 13 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 90 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   ซึ่งมักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากที่สูงลงมาท่วมขังในลุ่มเป็นประจำทุกปี สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตร โดยเฉพาะการทำสวนยางพาราและการเลี้ยงสัตว์ มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ที่ 334 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

1.2  อาณาเขต

                  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 54,650 ไร่ หรือประมาณ 87.44 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                 ทิศเหนือ              ติดต่อกับ                ตำบลบ้านลำนาว

                 ทิศใต้                  ติดต่อกับ                ตำบลห้วยนาง   อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

                 ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ                ตำบลวังหิน

                 ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                ตำบลบ้านลำนาว

 

            1.3 เขตการปกครอง

                  เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่เขตตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ดังนี้

                1)  หมู่ที่ 1            บ้านควนแบก

                2)  หมู่ที่ 2            บ้านเขาวง

                3)  หมู่ที่ 3            บ้านสมสรร

                4)  หมู่ที่ 4            บ้านนิคม

                5)  หมู่ที่ 5            บ้านนิคมสายสอง

                6)  หมู่ที่ 6            บ้านควนเคี่ยม

                7)  หมู่ที่ 7            บ้านเหนือคลองซา

                8)  หมู่ที่ 8            บ้านนิคมแนว 4

                9)  หมู่ที่ 9            บ้านทุ่งห้างเปล้า

               10)  หมู่ที่ 10         บ้านช่องเหรียง

               11)  หมู่ที่ 11          บ้านควนหัวไทร

               12)  หมู่ที่ 12         บ้านนาตำเสา

   13)  หมู่ที่ 13         บ้านไสถั่ว

 

1.4 ประชากร

                ประชากรของตำบลบ้านนิคมมีทั้งสิ้นจำนวน 7,607คน เป็นชาย 3,814 คน หญิง 3,793 คน จากจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,722 ครัวเรือน โดยจำแนกประชากรเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้

(ข้อมูล มีนาคม 2565)

 

หมู่ที่

ประชากร

 

รวม (คน)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

226

350

441

237

396

309

183

232

330

388

209

380

133

199

310

487

206

432

287

207

222

315

401

211

378

138

425

660

928

443

828

596

390

454

645

789

420

758

271

รวม

3,814

3,793

7,607