กองช่าง

นายสมศักดิ์ ทรัพยาสาร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมศักดิ์ ศรีโภคา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานประปา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายสมชาย ไชยณรงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชาติชาย บุญเชิด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวอังศิยาพร แสงเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจาบรร คงกำไร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชัยวัฒน์ แคดำ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายกฤษฎา เนื่องแก้ว
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายศักดิ์ชาย เกตุแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายภูเบศ บุญเชิด
คนงาน
ว่าง
นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน