ข้อมูลที่ทำการ อบต.

อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม มีขนาดกว้าง  30 เมตร ยาว  20 เมตร มีห้องต่าง ๆ คือ ห้องประชุมสภา, ห้องกิจการสภา,ห้องผู้บริหาร,ห้องปลัด, ห้องส่วนส่วนการคลัง, ห้องส่วนโยธา, ห้องสำนักงานปลัด, ห้องเก็บของ

 

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานบุคคลออกเป็น 3 ส่วน คือ สำนักปลัด ส่วนการคลัง และส่วนโยธา มีตำแหน่งบุคลากรในส่วนต่าง ๆ และระดับการศึกษาของบุคลากร ดังนี้

            1. จำนวนบุคลากร

                - ตำแหน่งในสำนักงานปลัด            จำนวน                   18           คน

                - ตำแหน่งในส่วนการคลัง               จำนวน                     6           คน

                - ตำแหน่งในส่วนโยธา                   จำนวน                     9           คน

           2. ระดับการศึกษาของบุคลากร                       

               - ประถมศึกษา                                จำนวน                    2           คน

               - มัธยมศึกษา/เทียบเท่า                  จำนวน                     5           คน

               - ปวช.                                          จำนวน                     3           คน

               - ปวส.                                          จำนวน                     6           คน

              - ปริญญาตรี                                   จำนวน                     12         คน

              - ปริญญาโท  ขึ้นไป                        จำนวน                       3         คน

 

2. งบประมาณ

            การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เพื่อนำงบประมาณไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตำบล มีดังนี้

           1. การจำแนกรายรับ

                    - รายได้ภาษีอากร

                    - รายได้ที่มิใช้ภาษีอากร

                    - รายได้จากทุน

                    - เงินช่วยเหลือ

           2. การจำแนกรายการงบประมาณ

                    - รายจ่ายงบกลาง

                    - หมวดเงินเดือน

                    - หมวดค่าตอบแทน

                    - หมวดค่าใช้สอย

                   -  หมวดวัสดุ

                    - หมวดค่าสาธารณูปโภค

                    - หมวดเงินอุดหนุน

                    - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

                    - หมวดรายจ่ายอื่นๆ

 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์

 

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการปฏิราชการ ดังนี้

             - รถยนต์                                                2              คัน

             - รถจักรยานยนต์                                    1              คัน

             - คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์                     8              เครื่อง   

             - เครื่องพิมพ์ดีด                                     1              เครื่อง

             - เครื่องถ่ายเอกสาร                                1              เครื่อง

              -เครื่องอัดสำเนา                                   1              เครื่อง

              - ตู้เย็น                                                 1              เครื่อง

              - โทรศัพท์                                            2             หมายเลข

              - เครื่องโปรแจคเตอร์                             1              เครื่อง

              - โทรสาร                                              1              เครื่อง