กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอรพิน อินทวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพรทิพา ลัคนาวิวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอำภรณ์ พูลทรัพย์
ครู คศ.๒
นางต่อหยี่บ๊ะ สังกะหนู
ครู คศ.๑
นางเครือวัลย์ ฤทธาภิรมย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวสุดใจ โพธิ์ปลอด
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางมุกดาวัลย์ ณ ระนอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวลภัสรดา พรหมมา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวยุภารัตน์​ เพ็ชรหนูน
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาววารีรัตน์ ศิริมร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนุสรา นวลศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา