กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพรทิพา ลัคนาวิวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอรพิน อินทวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางอำภรณ์ พูลทรัพย์
ครู คศ.๓ ชำนาญการพิเศษ
ว่าง
ครู
นางเครือวัลย์ ฤทธาภิรมย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวสุดใจ โพธิ์ปลอด
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางมุกดาวัลย์ ณ ระนอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวลภัสรดา พรหมมา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาววารีรัตน์ ศิริมร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุภารัตน์​ เพ็ชรหนูน
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวนุสรา นวลศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา