คลังภาพกิจกรรม

กิจกรรมการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานจริยธรรม


จำนวน   5   รูป