ข่าวกิจกรรม

โครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด


  30 กันยายน 2563 , น. ,    อ่าน :   1522   ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 วัตถุประสงค์เพื่อใเสริมสร้างความรู้ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม ให้ห่างไกลสิ่งเสพติด อบายมุก สร้างคุณธรรมจริยะธรรมในการดำเนินชีวิต