ข่าวกิจกรรม

กิจการการเสริมสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY


  28 ธันวาคม 2565 , น. ,    อ่าน :   1932   ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565  เวลา  09.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เซาร์เทิรน์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม   ประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
 อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
และในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ได้มอบ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัล
ทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ
 เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563