ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้เลือดออกหลัก 5 ป


  26 มิถุนายน 2566 , น. ,    อ่าน :   14   ครั้ง

5ป ปราบยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
  1. 1 ปิด ภาชนะเก็บกักน้ำให้มิดชิด
  2. 2 เปลี่ยน น้ำในภาชนะต่าง ๆ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำ
  3. 3 ปล่อย ปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว
  4. 4 ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมให้โปร่งลมพัดผ่านได้ไม่ให้ยุงมาเกาะพัก
  5. ป5 ปฏิบัติ ตามทั้ง 4 ข้างตนเป็นประจำจนเป็นนิสัย