ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565


  15 ธันวาคม 2565 , น. ,    อ่าน :   55   ครั้ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2565

               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบเพื่อเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565   ในวันพฤหัสบดี ที่  22  ธันวาคม 2565  เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  รายละเอียดตามไฟล์วาระการประชุมที่แนบมาด้วย