สำหรับผู้ดูแลระบบ
ส่วนบริหารงานจัดการข้อมูลเว็บไซต์
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

   คณะผู้บริหาร

นายสุพจน์ พลการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนิคม
นางนวลอนงค์ มาลากาญจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนิคม
นางสุคนธ์ เภรีกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนิคม
นายพัชรวัชร หนูนาค
เลขานุการนายก