คณะผู้บริหาร

ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนิคม
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนิคม
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
ว่าง
เลขานุการนายก