สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ


ระบบเศรษฐกิจ
  
     การเกษตร

                   ตำบลบ้านนิคม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร มีทั้งสวนยางพารา สวนปาล์ม สวนผลไม้ และการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ โดยในหมู่บ้าน/ชุมชน มีพื้นที่รวมทั้งหมด 46,347 ไร่ มีทั้งครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตร การเพาะปลูกเพื่อการบริโภคและมีบางส่วนเหลือขาย มีทั้งการประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานหรือตามแนวพระราชดำริ แบบปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์ โดยแยกพื้นที่การประกอบอาชีพการเกษตรตามประเภทได้ดังนี้

  • การทำไร่                                   พื้นที่ประมาณ       120       ไร่
  • การทำสวนผลไม้                        พื้นที่ประมาณ       175       ไร่
  • การทำสวนผัก                            พื้นที่ประมาณ         20       ไร่
  • การทำสวนยางพารา                    พื้นที่ประมาณ       41,263   ไร่
  • การปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ            พื้นที่ประมาณ         3,533   ไร่

 

     การประมง

               ในเขตตำบลบ้านนิคมไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติสำหรับการบริโภคในครัวเรือนและเหลือจำหน่ายตามฤดูกาล

 

     การปศุสัตว์

                การปศุสัตว์ในเขตตำบลบ้านนิคม  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  เพื่อจำหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน

 

    การบริการ

                ตำบลบ้านนิคมมีสถานบริการน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง และนอกจากนี้ยังมีร้านค้าร้านอาหาร ร้านบริการรับซ่อมรถ

 

    การท่องเที่ยว

             ตำบลบ้านนิคมมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สำคัญคือ จุดชมวิวช่องเหรียง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 บ้านช่องเหรียง มีธรรมชาติที่สวยงามและระบบนิเวศที่สมบูรณ์

 

     อุตสาหกรรม

                      ตำบลบ้านนิคมไม่มีอุตสาหกรรม แต่มีการประกอบโรงรมและโรงแปรรูปยางพาราจำนวน 6  แห่ง

 

    การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

                      มีกลุ่มองค์กรประชาชน รวม 44 กลุ่ม แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

                             - กลุ่มอาชีพ                               จำนวน           26      กลุ่ม

                             - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต       จำนวน           10      กลุ่ม

                             - กลุ่มอื่น ๆ                                 จำนวน              8      กลุ่ม

 

      แรงงาน

                       ประชากรที่มีอายุ  15 – 59  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ประกอบอาชีพและมีรายได้ ร้อยละ 57