ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-Service)

Card image cap

แบบคำขอน้ำอุปโภค/บริโภค

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
ยื่นแบบคำขอน้ำ
Card image cap

แบบขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
ยื่นแบบคำขอ
Card image cap

ฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์