ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการบริหารแและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีพ.ศ. 2566


  3 พฤศจิกายน 2566 , น. ,    อ่าน :   346   ครั้ง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเดป็นระบบที่ยึดถือหลักคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผลักดันวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ จึงสรุปรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารนี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลด