ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567


  4 มกราคม 2567 , น. ,    อ่าน :   314   ครั้ง

เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม โดยนายสุพจน์  พลการ นายกองค์การบริหารส่วนตำลบ้านนิคม ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เซาท์เทิรน์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ให้แก่คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล, เพื่อเสริมสร้างให้คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างมีทัศนคติของตนเองและต่อการทำงานบนหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล, เพื่อสร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การละลายพฤติกรรมและความสามัคคีในหมู่คณะและสานสัมพันธ์อันดีในองค์กร, เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การศึกษาธรรมชาติและศึกษาดูงานสถานที่จริง, เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของส่วนราชการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน