โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


โครงสร้างสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


โครงสร้างกองคลัง


โครงสร้างกองช่าง


โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม