วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                   “สาธารณูปโภคครบครัน ปวงประชามีคุณภาพ อยู่อย่างเป็นสุข ปลอดภัย

บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

 

 

พันธกิจ

 

พันธกิจที่ 1

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม  ประปา  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้า  โทรคมนาคม  ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค สาธารนูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

 

พันธกิจที่ 2

พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ทั้งในด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  สาธารณสุข  และการกีฬา ควบคู่กับการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน รวมไปถึงส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจที่ 3

พัฒนา และส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ  เศรษฐกิจชุมชน  ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะและแหล่งธรรมชาติ

 

พันธกิจที่ 4

 เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย  มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เน้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือระหว่างองค์กรกับประชาชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้พร้อมรองรับการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่จากหน่วยงานกลาง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

             อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)

1.พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2.มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

  1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
  2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
  7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมา

3.มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

      1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
      2.ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
      3.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
      4.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
      5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
      6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
      7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
      8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
      9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
      10.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
      11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
      12.การท่องเที่ยว
      13.การผังเมือง

อำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
       ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
      1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
      2.การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
      3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
      4.การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
      5.การสาธารณูปการ
      6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
      7.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
      8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
      9.การจัดการศึกษา
      10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
      11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
      12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
      13.การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
      14.การส่งเสริมกีฬา
      15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
      16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
      17.การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
      18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
      19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
      20.การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
      21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
      22.การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
      23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
      24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      25.การผังเมือง
      26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
      27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
      28.การควบคุมอาคาร
      29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
      31.กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด