วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“สาธารณูปโภคครบครัน ปวงประชามีคุณภาพ อยู่อย่างเป็นสุขปลอดภัย บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม  ประปา  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้า  โทรคมนาคม  ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

 

พันธกิจที่ 2

พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ทั้งในด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  สาธารณสุข  และการกีฬา ควบคู่กับการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน รวมไปถึงส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจที่ 3

พัฒนา และส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ  เศรษฐกิจชุมชน  ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะและแหล่งธรรมชาติ

 

พันธกิจที่ 4

 เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย  มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เน้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือระหว่างองค์กรกับประชาชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้พร้อมรองรับการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่จากหน่วยงานกลาง