หัวหน้าส่วนราชการ

นายสัญญา ทองอร่าม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0892898948
นายจรัญ ไกรนุกูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0854421272
นางจรรยา ยอดพิจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
  0819688078
นายสมศักดิ์ ทรัพยาสาร
ผู้อำนวยการกองช่าง
  0888966528
นางสาววรรณดี สุวรรณภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
  0812721315
นางสาวอรพิน อินทวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  0987451969