หัวหน้าส่วนราชการ

นายสัญญา ทองอร่าม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
นายจรัญ ไกรนุกูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
นางจรรยา ยอดพิจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมศักดิ์ ทรัพยาสาร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววรรณดี สุวรรณภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวอรพิน อินทวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม