กองคลัง

นางจรรยา ยอดพิจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวภัทรา สัตถาพร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวอนุสา พละคช
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
นางสาวจิราพรรณ ไชยพัฒน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางอุไรวรรณ โลดโพธิ์ศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรัชนี เพ็ชรสงฆ์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวมนทิรา สุขเกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายสุทัย ทองฉ่ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนวรัตน์ พลการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง