สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาววรรณดี สุวรรณภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายอนุเชตร์ ไชยศร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกนิษฐา พรหมจันทร์
นิติกรชำนาญการ
นางพุฒชาต จันทวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายจิราศักดิ์ เกื้อเสนาะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางเบญจมาศ เพชรประพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- ( ว่าง ) -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายอนุวัฒน์ นกเพ็ชร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวศิริภรณ์ ช่วยอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิจิตรา ศรีษะภูมิ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวธนวรรณ์ษรณ์ พลฤทธิ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายนพรัตน์ สมจริง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนุชนารถ รัตนคช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพีระพัฒน์ เอียดทวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นางสาวจุฑาภรณ์ บริพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายศักดิ์ชัย สุขคุ้ม
ภารโรง
นายสงวน สุขเกษม
พนักงานขับรถยนต์