กองช่าง

นายสมศักดิ์ ทรัพยาสาร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมศักดิ์ ศรีโภคา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานประปา
นายสมชาย ไชยณรงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชาติชาย บุญเชิด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางสาวอังศิยาพร แสงเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจาบรร คงกำไร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชัยวัฒน์ แคดำ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสาธิต โลดโพธิ์ศร
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายศักดิ์ชาย เกตุแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายภูเบศ บุญเชิด
คนงาน