กองช่าง

นายสมศักดิ์ ทรัพยาสาร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมศักดิ์ ศรีโภคา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานประปา
นายสมชาย ไชยณรงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชาติชาย บุญเชิด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางสาวอังศิยาพร แสงเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจาบรร คงกำไร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชัยวัฒน์ แคดำ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายศักดิ์ชาย เกตุแก้ว
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายภูเบศ บุญเชิด
คนงาน