สมาชิกสภา อบต.

นายลิปปกรณ์ ศิริมร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0810893698
นายปราโมทย์ ดีพร้อม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0861209670
นายสัญญา ทองอร่าม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  0892898948
นายวุฒิ รักษาสังข์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ 1
  0636106477
นางนิยม หนูนาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ 2
  0872730720
นายปราโมทย์ ดีพร้อม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ 3
  0861209670
นายปรเมศร์ พลการ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ 4
  0980163573
นายสมพงษ์ ศรีชัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ 5
  0981623935
นางสาวอัมพิกา เกตุแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ 6
  0848458518
นายวิรัตน์ เที่ยงธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ 7
  0959701871
นางสาวพรเพ็ญ พงค์พิพัฒน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ 8
  0862738684
นายเจริญชัย จิตรนารี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ 9
  0801419425
นายลิปปกรณ์ ศิริมร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ 10
  0810893698
นางโสภา ระเบียบดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ 11
  086480848
นายก่อเสม ธานมาศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ 12
  0895931321
นางสาวเสาวณี ฉิมเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ 13
  065-0363905