สาส์นจากนายก อบต.

สาร์นจากนายก อบต.บ้านนิคม


    

.... นายกสุพจน์  พลการ        

สวัสดีครับ พี่น้องชาวบ้านนิคมทุกท่าน   ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  ได้จัดทำเว็บไซต์ของทาง อบต.  เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  เพื่อเป็นช่องทางนำเสนอข้อมูลขาวสาร  การดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม มาเผยแพร่ให้กับประชาชนทราบ และยังมีสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชน    

 ด้านการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม กระผมมีความตั้งใจที่จะพัฒนา ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน  ดูแลสนับสนุนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และสามารถช่วยตนเองได้ มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมคุณภาพคนในชุมชนให้ดีขึ้น  อันจะเป็นการพัฒนาชุมชนภายในเขตตำบลบ้านนิคมให้เข้มแข็งต่อไป กระผมและคณะช่วยผู้บริหารขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ ได้ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา กระผมจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อท้องถิ่นของเรา เพื่อพี่น้องชาวบ้านนิคมทุกท่าน    สวัสดีครับ......