คลังภาพกิจกรรม

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ตำบลบ้านนิคม


จำนวน   28   รูป