คลังภาพกิจกรรม

โครงการรักษาความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนนและพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านนิคม ประจำปีงบประมาณ 2566


จำนวน   11   รูป