ข่าวกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


  20 ธันวาคม 2566 , น. ,    อ่าน :   206   ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้น บีช รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม   ประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ได้ให้โอวาทแก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมที่เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563