ข่าวกิจกรรม

ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล วันพุธ ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


  20 ธันวาคม 2566 , น. ,    อ่าน :   482   ครั้ง

                 เมื่อวันพุธ ที่  6  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลขึ้น  ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โดยมีนายสุพจน์ พลการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เป็นประธานในการประชุม โดยดำเนินการการประชุม ดังนี้

                 1. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม 

                 2. ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ แก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น

              การประชุมประชาคมท้องถิ่นเป็นขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นหรือผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น ได้พิจารณารับทราบการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในอนาคต ในการประชุมท้องถิ่นระดับตำบลครั้งนี้ สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ได้ร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เพื่อนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมเพื่อขอความเห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  และเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองความต้องการของประชาชน ทั้งยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อการแก้ไขปัญหาและเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น