ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


  20 พฤศจิกายน 2566 , น. ,    อ่าน :   759   ครั้ง

                        โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม วันที่ 20 พ.ย. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ได้ถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้เข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจะช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารการบริหารการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด 

                         กิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน โดยมี นายธีระวัฒน์  แดงกะเปา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรแนะนำแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน