ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566


  27 มีนาคม 2566 , น. ,    อ่าน :   1050   ครั้ง

                        

                           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึง          11 เมษายน 2566

                                     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  จึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบและขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566                        ในวันพุธ ที่ 5  เมษายน  2566  เวลา  13.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม