ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


  20 มกราคม 2566 , น. ,    อ่าน :   1395   ครั้ง

                                              ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม                          

รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

           เมื่อวันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566  เวลา 14.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วยหลายภาคส่วน โดยมี นายสุพจน์ พลการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เป็นประธานคณะกรรมการ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ผู้แทนภาคราชการที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนการบริหาร  .....

 

                     ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงได้มีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้ ประเด็นในการประชุมครั้งนี้เป็นการรับทราบรายงานผลและความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมที่ได้เสนอความเห็นและรายงานผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมในดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

          ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกรรมการจากหลายภาคส่วน นอกจากผู้บริหารท้องถิ่น รองนายก ฯ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนการบริหารแล้ว ยังประกอบไปด้วยกรรมการซึ่งเป็นบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ที่มาจากภายนอก ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ  ผู้แทนภาคราชการในเขตพื้นที่  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

          การประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในการเสนอนำผลการประเมินหรือประโยชน์จากการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด และสามารถใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ และข้อมูลที่ได้เพื่อประโยชน์สำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ทั้งยังทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม สร้างความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

           การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกหรือจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในการรับทราบข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่างๆ นั้น สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอความเห็นร่วมกันเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ และนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต เพราะได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน ทั้งได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต   รวมถึงช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล

รายงานการประชุมฯ