ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง ผลการประเะมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานสาธารณะ ของ อบต.ประจำปีงบประมาณ 2566


  19 ตุลาคม 2566 , น. ,    อ่าน :   609   ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  เรื่อง ผลการประเะมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

งานสาธารณะ ของ อบต.ประจำปีงบประมาณ 2566