ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567


  15 พฤศจิกายน 2566 , น. ,    อ่าน :   600   ครั้ง

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประจำปี พ.ศ. 2567

                      ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  8 พฤศจิกายน 2566  เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน รวมถึงบรรเทาภาระภาษีให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น จึงเห็นควรดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี  พ.ศ.2567  เป็นการทั่วไปออกไปอีก  2  เดือน นั้น
                      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  จึงออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี  ประจำปี พ.ศ. 2567  โดยมีรายละเอียดตามประกาศแจ้ง