ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564


  9 พฤศจิกายน 2564 , น. ,    อ่าน :   22   ครั้ง

      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

    ท่านสามารถสแกน  QR Code เพื่อตอบแบบประเมินฯ หรือตอบแบบประเมิน ฯ ได้ที่ link : shorturl.asia/XLdMH